Disclaimer...
 

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

 

Villa Catalana verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan Villa Catalana op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

 

Villa Catalana aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

 

Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Villa Catalana dan wel vermelde auteurs. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Villa Catalana is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde informatie geheel of ten dele over te nemen.

 

Villa Catalana staat niet in voor de juistheid van de informatie van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van deze informatie van derden. Aan eventuele schrijffouten en/of verschillen tussen de opgegeven afmetingen en de werkelijke grootte, kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Door Villa Catalana verzonden e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Villa Catalana sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

 

© 2004 Villa Catalana

 

Begeleiding in uw eigen taal door professionals!
 
Meer informatie? Wij zijn bereikbaar op: 0164 - 273 771